Kategoria: Świat zaludniony

MIEJSCE CZŁOWIEKA W ŚWIECIE ZWIERZĄT

Podręcznikowa, zoologiczna definicja określa człowieka jako ga­tunek zwierzęcy o nazwie systematycznej Homo sapiens — jeden z oko­ło 4 tys. gatunków tworzących gromadę ssaków (Mammalia), jeden z około 200, które — w obrębie ssaków — tworzą rząd naczelnych, czyli prymatów (Primates), i wreszcie jeden z około 80, które — w ob­rębie naczelnych — składają się na podrząd małp wąskonosych (Catarrhina). Jak każde tego rodzaju zaklasyfikowanie, tak i to oparte jest, zgodnie z regułami systematyki, na występowaniu podobieństw, tzn. na fakcie posiadania przez człowieka, jak i przez resztę gatunków danej grupy systematycznej, pewnych cech wspólnych, dla tej grupy charakterystycznych. Należą do nich nie tylko rozmaite, niekiedy bar­dzo szczegółowe podobieństwa budowy anatomicznej — szkieletu, uzębienia, narządów ruchu, mózgu, narządów zmysłów — ale także podobieństwa w zakresie fizjologii, np. funkcjonowania aparatu rozrodu.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!

ŁĄCZNIE Z CZŁOWIEKIEM

Tak np. u wszystkich Catarrhina, łącznie z człowiekiem, występuje uzębienie o identycznym składzie: w każdej połowie szczęki 2 siekacze, kieł i 2 trzonowce w uzębieniu mlecznym, zaś 2 siekacze, 1 kieł, przedtrzonowce i 3 trzonowce w uzębieniu ostatecznym. U wszystkich Catarrhina, łącznie z człowiekiem, palce rąk i stóp zaopatrzone są w płaskie paznokcie, podczas gdy u pozostałych naczelnych przynajmniej niektóre palce mają pazury (z wyjątkiem jednej podgrupy małp amery­kańskich, u których — podobnie jak u małp Starego Świata — wystę­pują wyłącznie paznokcie). U samic wszystkich Catarrhina, łącznie z czło­wiekiem, w określonej fazie cyklu owulacyjnego występują krwawienia menstruacyjne. Uderzająco podobne wreszcie są u człowieka i pozosta­łych małp wąskonosych układ bruzd na powierzchni półkul mózgowych, niektóre szczegóły budowy siatkówki oka, oczodołu i okolicy otworu słuchowego w czaszce.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!

PRZYNALEŻNOŚĆ CZŁOWIEKA

Przynależność człowieka do wspólnej z małpami klasy zwierząt roz­poznana została już w wieku XVIII przez Linneusza, co najmniej zaś od czasów Darwina, tj. od lat 60-ych ubiegłego stulecia, wiadomo, że podobieństwa budowy między gatunkami nie tylko stwarzają możliwość przeprowadzenia sensownej klasyfikacji. W wyobrażeniach większości ludzi o sobie samych jako o gatunku tkwi bowiem mocno zakorzenione poczucie własnej wyjątkowości: przekona­nie o tym, że Homo jest mimo wszystko — niejako wbrew zapewnieniom zoologów — istotą odmienną od reszty świata zwierzęcego.Przekonanie powyższe ma oparcie w faktach. Tak np. niewątpliwie unikalny, i to nie tylko wśród naczelnych, jest ludzki sposób lokomocji: chód dwunożny przy całkowicie spionizowanym tułowiu i wyprostowa­niu stawu kolanowego, z czym wiąże się szereg uderzających osobliwości w budowie ludzkiego szkieletu i układu mięśniowego.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!

W ZESTAWIENIU GATUNKÓW

Bardzo wielka, w zestawieniu z innymi gatunkami małp, jest u człowieka masa mózgu; bardzo swoisty jest też, pod niektórymi względami, przebieg rozwoju osobniczego, zwłaszcza uderzająco powolne tempo tego rozwoju w okre­sie dzieciństwa i młodzieńczości. Dodać tu jednak trzeba, że zarówno pod względem wielkości mózgu, jak i tempa dojrzewania, człowiek nie stanowi wśród naczelnych zupełnego novum: doprowadził tylko do szczytowego wyrazu pewne tendencje ewolucyjne wyraźnie zaznacza­jące się w obrębie całego tego rzędu ssaków. Dodać też trzeba, że mózg ludzki, pomimo swej dużej masy bezwzględnej i względnej, nie różni się zasadniczo od mózgów innych wyższych małp wąskonosych ani pod względem ogólnego planu budowy, ani pod względem struktury mikroskopowej: badania porównawcze nie wykryły w nim żadnych nowych organów ani żadnych nowych rodzajów tkanek czy komórek nerwowych, tak że różnice dotychczas stwierdzone mają właściwie wy­łącznie charakter ilościowy.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!