Kategoria: Świat zaludniony

NAJBARDZIEJ UDERZAJĄCE

Najbardziej jednak uderzające u Homo sapiens są, oczywiście, pewne osobliwości pozaanatomicznej natury, przede wszystkim fenomenalna sprawność psychiki ludzkiej, mówiąc ściślej — zdolność do pewnych zachowań albo zupełnie, jakościowo nowych, nigdzie poza tym w świecie zwierzęcym nie obserwowanych, albo takich, które w formie prostej występują wprawdzie i u pewnych innych gatunków, ale u czło­wieka osiągają niebywały stopień komplikacji. Te właśnie różnice wy­znaczają najostrzejszą linię demarkacyjną między człowiekiem i nie­człowiekiem i one przedę_wszystkim są źródłem ludzkiego poczucia „inności” i wyjątkowości. W naszych rozważaniach zajmiemy się krót­ko omówieniem kilku takich podstawowych kategorii zachowań, w któ­rych niezwykłość człowieka jako gatunku zaznacza się najjaskrawiej i które zatem składają się w sumie na to, co można by nazwać „istotą człowieczeństwa”.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!

ZACHOWANIA NARZĘDZIOWE

Należą tu, w pierwszym rzędzie, zachowania zwią­zane z używaniem i produkcją narzędzi, specyficznie ludzki system porozumiewania się oraz pewne zachowania jednostek i zespołów ludz­kich jako członków społeczeństwa, a w tej liczbie także niektóre aspekty zachowań seksualnych. Podejmiemy również próbę odpowiedzi na py­tanie, czy — i w jakim stopniu — genezę tych ludzkich osobliwości potrafi wyjaśnić hipoteza o zwierzęcym pochodzeniu człowieka. Najogólniej da się zdefiniować ‚narządzie jako wszelki przed­miot, użyty przez osobnika dla spotęgowania skuteczności działania organów własnego ciała i uzyskania tą drogą jakiejś korzyści,, przy ęzym chodzi tu przede wszystkim o działania [mające na celu — w ostatecznym rachunku — albo zdobycie pożywienia, albo zapewnienie sobie ochrony.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!

KOMPLETNA LISTA TYPÓW

W powyższej definicji mieści się zarówno paleolityczny tłuk krzemienny, jak i najbardziej wyrafinowana współczesna maszyna, złożona z tysięcy podzespołów i elementów. Kompletna lista typów na­rzędzi wytwarzanych przez dzisiejsze społeczeństwa przemysłowe obej­mowałaby zapewne wiele setek tysięcy klas obiektów różniących się przeznaczeniem, rodzajem użytego surowca, rozwiązaniem konstrukcyj­nym, zasadą działania i stopniem złożoności. To niesłychane bogactwo techniczne jest oczywiście w dziejach człowieka osiągnięciem bardzo niedawnym. Jeszcze społeczeństwa późnopaleolityczne, sprzed lat za­ledwie 30 tys., dysponowały bardzo ubogą technologią, w której reper­tuar surowców nie sięgał dziesięciu pozycji (kamień, kość, róg, drewno, zapewne też skóry i ścięgna zwierzęce i niektóre miękkie części roślin), a liczba typów narzędzi nie przekraczała kilku tuzinów, przy czym były to instrumenty nadające się do wykonywania tylko prymitywnych czynności mechanicznych, takich jak rozcinanie, rozłupywanie i miaż­dżenie, wiercenie, wiązanie, skrobanie, wykopywanie i miotanie.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!

IM DALEJ WSTECZ

Im dalej wstecz w czasie, tym ta różnorodność mniejsza i tym „grubsza”, mniej udolna technika obróbki(/Najstarsze i zarazem najprymitywniejsze rozpoznane dotychczas obiekty, które noszą na sobie ślady celowej obróbki,! pochodzące z kilku stanowisk w Afryce Wschodniej (Kenia i Tanzania), liczą 1,7—2,6 min lat.j Są to tzw. narzędzia otoczakowe kul­tury olduwajskiej — owalne głaziki z grubych żwirów rzecznych, jed­nostronnie obłupane dla uzyskania ostrej krawędzi tnącej; wytwarzały je istoty człowiekowate typu Australopithecinae. ;Tak więc dane wykopaliskowe świadczą, że umiejętność wytwarzania narzędzi i posługiwania się nimi w tej czy w innej formie towarzyszy człowiekowi, i tylko jemu, od najwcześniejszych znanych nam stadiów ludzkiej historii rodowej. Archeologia zatem zdaje się dostarczać po­parcia dla obiegowego poglądu, wedle którego umiejętność ta stanowi nieodłączny składnik ludzkiego trybu życia, i to składnik o znaczeniu tak fundamentalnym, że można go uznać za cechę zupełnie ostro roz­graniczającą to, co ludzkie, od tego, co zwierzęce.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!