Kategoria: Uprawy i środowisko

ENZYMY

Enzymy, inaczej nazywane fermentami, są to specjalne białka, działające w komórkach i płynach ustrojowych żywych orga­nizmów, w tym roślin. W procesach syntezy enzymów zasadni­czą rolę odgrywają kwasy nukleinowe, uważane są więc za ele­menty regulacji biologicznej.Przechodzę do omówienia spraw związanych z fizjologią ro­ślin, na które rolnik ma wpływ bądź z którymi musi się liczyć w swej codziennej działalności po to, by uzyskać maksymalne efekty. Prawo to ma charakter uniwer­salny, bynajmniej nie związany tylko z biologią roślin, aczkol­wiek na tym przykładzie zostało ono przez Liebiga sformułowane (Justus von Liebig, 1803- 1873).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!

PRAWO MINIMUM

W ujęciu Liebiga o plonie roślin decyduje ten składnik nawozu, który znajduje się w minimum (oczywiście przy współdziałaniu innych czynników). Prawo to należy przenieść na szczebel działalności człowieka w ogóle, w odniesieniu do efektywności każdej ludzkiej działalności, z tym że powinno ono być szeroko interpretowane ze względu na istniejącą możność w wielu wypadkach substytuowania (zwykle z dużymi stratami) jednych czynników innymi. Tak np. w żywie­niu ludzi i zwierząt niedostatek składnika kalorycznego (węglo­wodanów) można zastąpić np. białkiem, ale wydajność kalorycz­na białka w stosunku do jego ceny jest niska i takie żywienie będzie bardzo drogie.Przywiązuję wielką wagę do sensu tego prawa. Jest ono jedną z podstaw racjonalnej gospodarki. W stosunku do tego prawa w działalności gospodarczej popełnia się liczne i poważne błędy, odbijające się dotkliwie na gospodarce naszego kraju. Prawo mi­nimum w ujęciu szerokim nazywane jest również prawem czyn­ników ograniczających. Prawo minimum jest szczegółowym przy­padkiem działania tego ogólnego prawa.

 

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!

OKRESY KRYTYCZNE

Występują one w życiu roślin w związ­ku z okresowymi potrzebami wody oraz z ilościami wody pozo­stającymi w tych okresach do dyspozycji. Zapotrzebowanie wody przez roślinę wzrasta do określonego apogeum, po czym maleje. Ów szczyt zapotrzebowania wody występuje w okresie wytwa­rzania się organów generatywnych, tj. w różnym czasie u róż­nych roślin. I tak u roślin dwuliściennych występuje w okresie kwitnienia, natomiast u roślin jednoliściennych, a więc u zbóż, w okresie strzelania w źdźbła oraz kłoszenia się. U zbóż w razie niedostatku wody w okresie krytycznym powstają kłosy puste (przestrzelone), natomiast dwuliścienne w takich warunkach nie zawiązują owoców.Jeśli więc w danej okolicy systematycznie występują okresy posuchy w mniej więcej stałych okresach, należy starać się tak dobierać terminy siewu roślin uprawnych, by w okresach kry­tycznych nie brakło roślinom wody.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!

NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne spełniają na ogół dwie główne funkcje: wchodzą w skład związków organicznych oraz wpływają w różny sposób na procesy biologiczne, regulo­wane m. in. przez enzymy. O tym, czy brak któregoś z tych pier­wiastków w roślinie, świadczą pewne objawy zewnętrzne, co ułatwia rolnikom ich uzupełnienie. Najczęściej można zaobserwo­wać następujące objawy.Zahamowanie wzrostu. Najostrzej objaw ten występuje przy braku N, P i K, a także magnezu; rozważana jest nawet sprawa, czy do owej tradycyjnej trójki makropierwiastków mineralnych (NPK) nie należy włączyć magnezu (Mg) i wapnia (Ca).. Polega ona na braku zielonego zabarwienia liści; chloroza obejmuje nieraz tylko miękisz liścia między żyłkami lub brzegi liścia.Nekroza. Polega ona na zamieraniu części rośliny, najczęściej liści, na których tworzą się plamy; zamierają też wierzchołki wzrostu łodygi. Symptomy niedoboru pierwiastka mineralnego w postaci chlorozy lub nekrozy powstają zarówno na starszych jak i na młodszych liściach.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!