Kategoria: Uprawy i środowisko

ROLNIK W SWEJ DZIAŁALNOŚCI

Objawy na starszych liściach wy­stępują głównie przy braku makroelementów nawożenia mine­ralnego (N, P, K i Mg), natomiast na młodszych liściach — przy braku innych pierwiastków, a mianowicie mikroelementów (Cu, Fe, S — miedzi, żeladza, siarki — oraz wapnia). Jeśli 7,mienia się kolor łodygi i liści, mianowicie gdy wystę­puje czerwone lub fioletowe zabarwienie, oznacza to niedobór niektórych pierwiastków, zwłaszcza azotu i fosforu.Natomiast objaw zaburzenia w tworzeniu się nasion i owoców w postaci ich słabego wykształcenia się lub ich braku, jest koń^ cowym objawem zakłóceń w odżywianiu mineralnym roślin, jest też objawem najważniejszym i najbardziej dotkliwym, ponieważ odbija się na plonach, które są celem działalności rolniczej.Jak z tego wynika, rolnik w swej działalności gospodarczej musi się posługiwać diagnostyką wzrokową, która jest mu bardzo pomocna w pracy.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!

ZJAWISKA FIZJOLOGICZNE

Zjawiska fizjologiczne są zjawiskami w wysokim stopniu skomplikowanymi i rolnik—praktyk nie jest w stanie dokładnie ich poznać oraz w nie wnikać. Opisałem je tu bardzo ogólnie; zjawiska te odbijają się na wyglądzie i na stanie roślin, co umożli­wia rolnikowi w pewnym stopniu wpływać na nie w sensie po­zytywnym. Objawy podane przeze mnie w wielkim skrócie i uproszczeniu są o wiele bardziej skomplikowane. Rozpoznawa­nie ich wymaga stałej, ciągłej, długoletniej obserwacji; jest ona warunkiem uzyskiwania pomyślnych wyników produkcyjnych. Ostatnio coraz częściej można się spotkać z poglądem, że nie tylko zwierzęta, ale nawet rośliny przejawiają reakcje z dzie­dziny psychologii. Potwierdzałoby to pogląd panujący wśród lu­dzi, że rośliny lubią, to znaczy że się lepiej rozwijają, gdy się do nich odnosi w sposób życzliwy, łagodny i gdy się z nimi rozmawia.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!

NAUKOWE PISMA

Otóż naukowe pismo amerykańskie „Current” podało nie­dawno, że za pomocą aparatu służącego w przesłuchaniach ludzi do wykrywania kłamstw, nazywanego poligrafem, niejaki Clee Backster, eskpert CIA, stwierdził, że rośliny w zależności od sytuacji w ich otoczeniu wykazywały uczucie strachu, przywią­zania bądź pogody. Przytaczam ten fakt jedynie w tym celu, by podkreślić, że przyroda kryje w sobie jeszcze wiele zagadek oraz że cały świat ożywiony jest ściśle ze sobą spokrewniony i dla­tego to zjawisko stwierdzone przez Backstera nie wydaje mi się bynajmniej nieprawdopodobne. Nawiązując do opisanego przeze mnie faktu, chcę wspo­mnieć o tym, jak charakteryzuje rośliny pani Zofia Breza-Dziem- bowska. Swoje rozważania pani Zofia nazwała Poemacikiem i za­warła w nim własne zrozumienie wymowy egzystencji roślin. Autorka łaskawie udostępniła mi to dzieło, którego tekst jest uroczy.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!

CHARAKTERYSTYKA ROŚLIN

,,A teraz moja własna «charakterystyka roślin». Mój stosunek do roślin jest taki jak do ludzi i zwierząt: rozumiem je i lubię.Niektóre lubię szczególnie za ich właściwości — cechy cha­rakteru. Moimi ulubieńcami są: owies, koniczyna biała oraz żyto.Owies — za «szeroką, bujną naturę», bogatą, hojną i pełną możliwości! Za «rozmach życiowy»! I za to, że służy po bratersku najpiękniejszemu stworzeniu na świecie — koniowi! Koniczyna biała — za zdolność przystosowywania się do róż­nych warunków życia, a więc za inteligencję. Za koleżeńskość w stosunku do traw niskiego porostu, z którymi dzieli się swym skarbem — azotem. I za jej miłość do światła! Żyto — za skromność w wymaganiach życiowych. Za wier­ność, wierność w każdych okolicznościach, za solidność i rze­telność. Za to, że ma jeszcze formy pastewne «krzycę» i «żyto świętojańskie*, tak bliskie prymitywnym drewnianym świątkom ludowym. Przede wszystkim zaś za to, że żyto jest tak bardzo «swojskie» — złączone z krajobrazem wsi polskiej.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!