SFORMUŁOWANIE HIPOTEZY

Hipotezę powyższą można by oczywiście sformułować w języku zna­cznie bardziej precyzyjnym, niż to tutaj uczyniono; ale nawet wówczas pozostałaby ona hipotezą niezmiernie trudną do eksperymentalnego sprawdzenia. Rzecz w tym, że zachowania ludzi, zarówno jednostek, jak i grup, kształtują się zawsze pod tak potężnym wpływem regula­torów kulturowych, tzn. obowiązujących w danym społeczeństwie norm obyczajowych, że nie sposób rozstrzygnąć, w jakim stopniu te czy inne ludzkie upodobania, skłonności i postawy tkwią w „naturze ludzkiej”, tzn. mają swe źródło w genetycznej strukturze naszego gatunku, w ja­kim zaś stopniu są formowane i wpajane w procesie wychowania. Więk­szość psychologów i antropologów jest zdania, że hipoteza o ludzkim instynkcie drapieżcy jest bezpodstawna, bo niemożliwa do naukowej weryfikacji, niektórzy zaś twierdzą, że jest w ogóle mętna i źle posta­wiona.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!